a

/ei, ə/ * danh từ, số nhiều as, a's - (thông tục) loại a, hạng nhất, hạng tốt nhất hạng rất tốt =his health is a+ sức khoẻ anh ta vào loại a - (âm nhạc) la =a sharp+ la thăng =a flat+ la giáng - người giả định thứ nhất; trường hợp giả định thứ nhất =from a to z+ từ đầu đến đuôi, tường tận =not to know a from b+ không biết tí gì cả; một chữ bẻ đôi cũng không biết * mạo từ - một; một (như kiểu); một (nào đó) =a very cold day+ một ngày rất lạnh =a dozen+ một tá =a few+ một ít =all of a size+ tất cả cùng một cỡ =a Shakespeare+ một (văn hào như kiểu) Sếch-xpia =a Mr Nam+ một ông Nam (nào đó) - cái, con, chiếc, cuốn, người, đứa...; =a cup+ cái chén =a knife+ con dao =a son of the Party+ người con của Đảng =a Vietnamese grammar+ cuốn ngữ pháp Việt Nam * giới từ - mỗi, mỗi một =twice a week+ mỗi tuần hai lần

English-Vietnamese dictionary. 2015.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.